opinia prawna w sprawie prawa prasowego

Autor: Paweł Lechowski 2012-02-06 19:39:00

Op. 22.2011.pdf

opinie prawne w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego

Autor: Paweł Lechowski 2012-02-04 10:15:00

Op.2.2011.pdf

Op.04.2011.pdf

Op.06.2011.pdf

opinia prawna w sprawie spadków i darowizn, odliczenia od dochodu

Autor: Paweł Lechowski 2012-02-04 10:08:00

Op.1.2011.pdf  

Op.109.2011.pdf  

Op.160.2011.pdf

Jak wybrać biuro rachunkowe ?

Autor: Paweł Lechowski 2010-09-17 19:09:00

  Cena miesięcznej obsługi biura rachunkowego nie powinna więc być najważniejszym kryterium przy wyborze biura. Najważniejsza jest jakość świadczonych usług. Warto również zwrócić uwagę na to kto będzie prowadził nasze księgi rachunkowe w biurze. Czy będzie to osoba co dopiero po studiach, czy główny księgowy.

Przygotowałem dla Ciebie 7 głównych elementów na które powinieneś zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe:

Pełnomocnik - cichy bohater walki z inkwizycją skarbową

Autor: Paweł Lechowski 2010-03-15 00:04:00

 Wolą  podatnika jest ustanowić pełnomocnika  do reprezentowania go przed organem podatkowym.  Przepisy ustawowe gwarantują  podatnikowi,  że organ podatkowy będzie się liczył z jego interesem, będzie respektował oświadczenie woli do działania przez pełnomocnika w wymienionym w pełnomocnictwie zakresie.  Powierzając reprezentowanie swoich interesów pełnomocnikowi kontrolowany ma prawo oczekiwać pełnego wywiązania się z powierzonej mu funkcji, tak aby zapewnić poszanowanie pewności prawa i poczucia bezpieczeństwa prawnego. Zatem podatnik może wyznaczyć osobę, która będzie reprezentować go w zakresie kontroli podatkowej. Upoważnienie musi mieć formę pisemną. Taką osobę należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym.  Jest z tym pewien problem.  Otóż  zgłoszenia można dokonać dopiero wtedy, kiedy  ma się wiedzę o  wszczęciu kontroli. Wiedze taką dostarczają podatnikowi sami kontrolujący,  a oni nie są zainteresowani w kontaktach z pełnomocnikiem, szczególnie wtedy kiedy osoba taka ma kompetencje i chęć występowania w interesie podatnika.    Zakres uprawnień osoby reprezentującej podatnika w czasie kontroli podatkowej określony został w art. 281a § 2 Ordynacji podatkowej. Przyjmuje się, że jeśli upoważnienie nie stanowi inaczej, osoba wyznaczona przez podatnika może odebrać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, wyrazić zgodę na wcześniejsze jej rozpoczęcie, odebrać upoważnienie do jej przeprowadzenia. Jest ona także uprawniona do działania w zakresie zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych. Tak więc osoba wyznaczona przez podatnika jako jego reprezentant w zakresie kontroli może zgłosić zastrzeżenia do protokołu kontroli, chyba że co innego będzie wynikało z treści danego jej upoważnienia.  Jeśli przedsiębiorca wyznaczy osobę, która będzie reprezentowała go w kontaktach z urzędem skarbowym, to gdy zostanie wszczęta kontrola, upoważnienie do jej przeprowadzenia trzeba wysłać do tej osoby.  Możliwość pominięcia – w toku podejmowanych czynności – pełnomocnika niweczyłaby tak rozumianą harmonię (spójność) owych gwarancji, stawiając kontrolowanego w niezrozumiałej i trudnej do wytłumaczenia sytuacji.
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2009 r., II FSK 670/08. uznając prawo podatnika do zakwestionowania w takiej sytuacji ustaleń kontroli.    Często zdarza się, że organ  pomija fakt udzielenia  przez podatnika upoważnienia  do reprezentowania go  w trakcie kontroli podatkowej, przez  swojego pełnomocnika, nazwijmy go ogólnego.
Nie oczekujemy, że organ uzasadni dlaczego kwestionuje upoważnienie do  reprezentowania  podatnika  w trakcie  kontroli podatkowej wystawione na podstawie ogólnego pełnomocnictwa. Skoro to  pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i przyjmowania oświadczeń woli w ww. zakresie, to nie ma żadnych racjonalnych podstaw, by kwestionować wyraźnie wyrażoną w tym dokumencie wolę podatnika, ignorowanie upoważnienia do reprezentowania w trakcie kontroli i przeciwne twierdzenie, moim zdaniem będzie naruszało konstytucyjną zasadę państwa prawa, a konkretnie – zasadę autonomii woli strony. W tej sytuacji od podatnika zależy, kiedy wykorzysta ten błąd organu.

«Wstecz 3 4 5 6 

 Ilość odsłon:2298436