Dostaliśmy odpowiedź w sprawie anonimowej biurokracji celnej w województwie śląskim

Autor: Paweł Lechowski 2/14/2011 2:26:00 PM Ilość odsłon: 8094 Kategoria: urzędnicze odmowy i usprawnienia

                                                                                                             Katowice, dnia 11.02.2011 r.

                  DYREKTOR

IZBY CELNEJ W KATOWICACH

40 - 127 Katowice,  Pl. Grunwaldzki 8 - 10                                                                                                   

            tel. 32 358-71-11, fax: 32 2588-486,  

 

Nr sprawy: 330000-IOSW-063-98/2010

 

 

Pan

Paweł Lechowski

Redaktor Naczelny

Portalu Internetowego

PSUS.INFO

ul. Średnia 11

42-221 Częstochowa

 

 

            Pragnę stwierdzić, że w związku z udzielonymi Panu informacjami publicznymi dotyczącymi pełnych wykazów stanowisk urzędniczych osób wykonujących w Izbie Celnej w Katowicach i poszczególnych Urzędach Celnych funkcje publiczne, zasypuje Pan Izbę Celną w Katowicach i podległe Urzędy Celne licznymi pismami, w których wyraża Pan swoje niezadowolenie z udzielonych odpowiedzi. Do chwili obecnej otrzymałem następujące pisma:

-     przekazane pocztą elektroniczną w dniu 3.02.2011 r. do Izby Celnej w Katowicach Wydziału Organizacyjnego,

-     przekazane pocztą elektroniczną w dniu 7.02.2011 r. do Izby Celnej w Katowicach, Urzędu Celnego w Katowicach, Urzędu Celnego w Rybniku, Urzędu Celnego w Częstochowie i Urzędu Celnego w Bielsku-Białej,

-     przekazane pocztą elektroniczną w dniu 7.02.2011 r. do Urzędu Celnego w Katowicach,

-     przekazane pocztą elektroniczną w dniu 9.02.2011 r. do Izby Celnej w Katowicach Wydział Kadr i Szkolenia,

-     przekazane pocztą elektroniczną w dniu 9.02.2011 r. do Urzędu Celnego w Bielsku-Białej.

            W związku z powyższym ponownie Pana informuję, że przekazane Panu informacje publiczne zawierały dane, o które Pan we wnioskach wnosił i tym samym, udzielone zostały w sposób i formie zgodnych z Pana wnioskami, skierowanymi do Dyrektora Izby i Naczelników Urzędów Celnych.

            Ponownie wyjaśniam, że przepisy ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz przyjęta w tym zakresie linia orzecznicza, obligują podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, aby informacja była udzielona w sposób zgodny z wnioskiem. Udzielenie odpowiedzi w sposób zgodny z wnioskiem oznacza, że udzielona odpowiedź dotyczy wszystkich zagadnień zawartych we wniosku (M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”, Wydawnictwo C.H.Beck 2010, s. 139). Jak już wcześniej wyjaśniałem, Pana wnioski w sposób wyraźny określały zakres żądania tj. „pełny wykaz stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób”. Użycie przez Pana sformułowania „stanowisk urzędniczych” spowodowało, że udzielone informacje publiczne obejmowały jedynie osoby pełniące funkcje publiczne i zatrudnione w Izbie Celnej w Katowicach i podległych Urzędach Celnych na tych stanowiskach.

 

            Prowadzenie Portalu internetowego informującego „jak walczyć z bezprawiem”, na którym udzielane są internautom porady w zakresie zagadnień podatkowych, wymaga podstawowej wiedzy o jednostkach administracji publicznej, które prowadzą postępowania podatkowe. Dziwi mnie zatem, że Pan, Redaktor Naczelny Portalu, nie jest zorientowany, że podstawą zatrudnienia w Służbie Celnej są, poza ustawą z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zmianami), na podstawie której zatrudniane są osoby na stanowiskach urzędniczych, również inne przepisy prawa. Nieuzasadnione są zatem Pana stwierdzenia, że „podjęte przez organ czynności nie uczyniły zadość wymogom udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w konsekwencji – organ dopuścił się bezczynności”. Organ udzielił bowiem informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.

            Podkreślam, że nie kwestionuję i nigdy nie kwestionowałem przedstawianej w kolejnych Pana pismach definicji sprawowania funkcji publicznej oraz osób, które takie funkcje wykonują, co również sugerują zamieszczone na Portalu artykuły. Kolejne pisma zarówno moje, jak i podległych mi Naczelników Urzędów Celnych, wyjaśniały Panu, że żądane we wnioskach informacje dotyczą tylko osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Niezrozumiałe jest zatem ignorowanie przez Pana kolejnych wyjaśnień i dalsze upieranie się przy zarzutach bezczynności ze strony organu.

 

            Jednocześnie pragnę odnieść się do Pana stwierdzenia „oczekuję na odpowiedź na krytykę prasową”, które zostało zawarte w e-mailu przesłanym w dniu 6.02.2011 r.   Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zmianami) prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W myśl przyjętych w komentarzach i orzecznictwie interpretacji przepisów nie ulega wątpliwości, że portal internetowy spełniający warunki określone w definicji prasy (periodyczność, stały tytuł) to prasa i należy konsekwentnie stosować do niego całe prawo prasowe (E. Ferenc-Szydełko „Prawo prasowe. Komentarz”, Oficyna, 2010, wyd. III). Niewątpliwie prowadzony przez Pana Portal internetowy korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do jawności życia publicznego oraz krytyki społecznej. W aspekcie prowadzonej z Panem od listopada 2010 r. korespondencji, pragnę jednak zwrócić uwagę, że udzielane przeze mnie wyjaśnienia i odpowiedzi traktowane są wybiórczo i na Portalu zamieszczane są jedynie informacje potwierdzające Pana tezy, natomiast brak jest informacji, które w jakikolwiek sposób je podważają, czy też udowadniają, że nie ma Pan racji. Przekładem jest choćby korespondencja dotycząca konieczności wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie pisemnej. Ostatni zamieszczony na Portalu artykuł w tej sprawie nosi tytuł „Izba Celna w Katowicach kompromituje administrację państwową”, a ostatnie zdanie brzmi: „W tej sprawie czekamy na  odpowiedź ze strony dyrektora Izby Celnej w Katowicach Pana  Włodzimierza Wołczewa”. Udzielona przeze mnie odpowiedź, szczegółowo wyjaśniająca i potwierdzająca słuszność działania organu celnego, została Panu przesłana w dniu 14.12.2010 r. Na Portalu brak jest jednak odniesienia do tych faktów.

            Ponadto, zamieszczone na Portalu „PSUS.Info” artykuły „Urzędnicy celni chcą być anonimowi” i „W Częstochowie zniknęli wszyscy celnicy!”, wprowadzają w błąd odwiedzających Portal internautów, gdyż nie dotyczą stanu faktycznego, a jedynie opisują niezgodny z rzeczywistością punkt widzenia autora artykułu. Przykładem tego mogą być następujące fragmenty artykułów: „w urzędzie celnym w Częstochowie zniknęli wszyscy celnicy”, „społeczeństwo chciałoby znać nazwiska urzędników celnych, ale władza tak odpowiada, żeby  urzędnicy pozostali anonimowi”, „najpierw zwlekają i zwłóczą rozstrzyganie, potem źle tłumaczą prawa i  niesłusznie wyrokują”. Należy również zauważyć, że ironiczny ton artykułów dodatkowo wzmacnia odczucie chęci oczernienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach i podległych mu Naczelników Urzędów Celnych. Postępowanie takie jest sprzeczne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe, gdzie wskazane jest, że dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego oraz w granicach określonych przepisami prawa, a jednocześnie jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Należy zaznaczyć, że nieznajomość prawa nie może być usprawiedliwieniem dla zamieszczania nieprawdziwych i mylących informacji na Portalu internetowym. Autor artykułu, przed zamieszczeniem go na Portalu, winien bowiem, w myśl zacytowanych wyżej zasad prawa prasowego, sprawdzić wiarygodność informacji w nim zawartych. W tym przypadku, informacje zamieszczono przed dogłębnym sprawdzeniem wszystkich aspektów sprawy. Podkreślić należy, że stoję na stanowisku, iż krytyka prasowa jest działaniem społecznie pożądanym, jednak dziennikarskie prawo do krytyki nie jest nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo do stawiania fałszywych lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.

 

            Mając na uwadze powyższe, kolejne Pana pisma dotyczące złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej w postaci pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących funkcje publiczne, nie wnoszą nic nowego do sprawy, a jedynie dezorganizują pracę organów celnych i wzmagają biurokrację, o której tak niechlubnie wypowiada się Pan na swoim Portalu.

            Jednocześnie oczekuję, że na prowadzonym przez Pana Portalu internetowym będą zamieszczane informacje zgodne ze stanem faktycznym i udzielonymi przeze mnie i podległych mi Naczelników Urzędów Celnych odpowiedziami na Pana wnioski i pisma.

 

Dyrektor

Izby Celnej w Katowicach

Włodzimierz Wołczew

Redaktor Paweł Lechowski  zamieści wkrótce komentarz do otrzymanego stanowiska dyrektora Izby Celnej w Katowicach w sprawie anonimowej biurokracji celnej w tym województwie   

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:2670911