Czy biurokracja celna w województwie śląskim ma prawo do anonimowości ?

Autor: Paweł Lechowski 2/16/2011 11:18:00 AM Ilość odsłon: 8112 Kategoria: urzędnicze odmowy i usprawnienia


 
Każdy może sobie wyrobić pogląd na spór z administracją celną w sprawie podania imion, nazwisk i stanowisk urzędniczych osób wykonujących w niej  funkcje publiczne.

  Nie można mi zarzucić, że nie zaprezentowałem stanowiska organów celnych skoro    zamieściłem odnoszące się do tej sprawy 5 pism  otrzymanych od organów celnych. E-mail, którym pisze dyrektor Wołczew i  wyjaśnienia  w nim zawarte pokrywają się z przyjętym przez celników  formatem  odpowiedzi na zadane pytanie.  Przypomnijmy to stanowisko:
1)    celnicy  powołują się, na wykaz  stanowisk urzędniczych został ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.12.2009r,
2)    celnicy udzielają odpowiedzi w rozumieniu tego wykazu, a tam są wykazane tylko:  
1.    stanowiska samodzielne w służbie cywilnej , gdzie ustanowiono stanowiska: starszy kontroler kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej, młodszy inspektor kontroli akcyzowej ,
2.     stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej , gdzie ustanowiono stanowiska : starszy komisarz, akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy , inspektor akcyzowy.
3)    celnicy podają, że zatrudniają na stanowiskach urzędniczych tylko te osoby, których dotyczy w/w przepis.

       Dyrektor Wołczew  twierdzi,  że  „przekazane Panu informacje publiczne zawierały dane, o które Pan we wnioskach wnosił i tym samym, udzielone zostały w sposób i formie zgodnych z Pana wnioskami, skierowanymi do Dyrektora Izby i Naczelników Urzędów Celnych”. Przy tym  powołuje się na „Użycie przez Pana sformułowania „stanowisk urzędniczych” spowodowało, że udzielone informacje publiczne obejmowały jedynie osoby pełniące funkcje publiczne i zatrudnione w Izbie Celnej w Katowicach i podległych Urzędach Celnych na tych stanowiskach.”

      W skrócie można to przedstawić tak: grupa urzędników odmawia podania swoich imion i nazwisk bo korzysta z  urzędowej definicji, według której nie pracuje na  stanowisku urzędniczym.

     Przypomnijmy, że wniosek  o udzielenie informacji publicznej składał się z rozbudowanego określenia przedmiotu żądanej informacji, który zawierał część tytułową oraz jej objaśnienie. Chodziło o podanie:  Pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób.

     Przy czym bezpośrednio  związane z treścią zapytania były objaśnienia, co do
rozumienia pojęć w nim zawartych.  Pisałem więc, że „Sprawować funkcję publiczną [w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji będzie tylko taka osoba, której przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej”, że  „Określone zakresy kompetencyjne w ramach instytucji publicznych są przypisane najczęściej do stanowisk lub funkcji, których sprawowanie wiąż się z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów lub co najmniej z projektowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów”.  Na koniec wyjaśniałem, że  „w takim ujęciu nie budzi wątpliwości, że poza zakresem pojęcia "sprawowania funkcji publicznej" znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym pełnione w ramach organów władzy publicznej (czy szerzej instytucji publicznych)”. 

      Wreszcie wyłożyłem -  jak się to mówi  - łopatologicznie -:osobami wykonującymi funkcje publiczne będą wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych {np. kierowcy, sprzątaczki}.

      Byłem przekonany, że na tak sformułowany wniosek oraz  jednoznacznie  objaśnienie o kogo mi chodzi, otrzymam pełny wykaz tych zatrudnionych (wszyscy poza sprzątaczkami i kierowcami). Niestety celnicy zupełnie pominęli owe objaśnienia, które były  zasadniczą częścią  wniosku o informacje publiczne.  W miejsce tego, przyjęli  wygodne im definicje stanowisk urzędniczych, i w konsekwencji udzielili niepełnej, a w świetle faktów – także  wykrętnej odpowiedzi.  .  
    
       Któż to bowiem jest urzędnik? Według   pojęcia słownikowego, a więc powszechnie w Polsce przyjętego Urzędnikiem jest „osoba pracująca w jakimś urzędzie, pełniąca funkcje w administracji.” Uniwersalny Słownik Języka Polskiego ", PWN, 2003 r. tom IV str. 1024, albo : człowiek pracujący w jakimś urzędzie, pełniący funkcje z zakresu administracji,  "Słownik Języka Polskiego (PAN)",  t. IX, strona 669,  PWN 1967.

     Urzędnicy  celni tak manipulowali  znaczeniem słowa  urzędnik, że w istocie zmienili  zakres osób nim objętych. W wygodny dla siebie sposób udzielili odpowiedzi, nie licząc się z wolą wnioskodawcy. W zetknięciu z celnikami język polski zatracił pozycje bycia środkiem komunikacji. Celnicy sens słowa "urzędnik" rozumieją tak jak im wygodnie czyli według jakiegoś przepisu, za którego znaczeniem w tym przypadku stoi fałsz i nieprawda. Relatywne podejscie do znaczenia pojęć to w celnictwie normalka. Dla celników marchewka jest owocem, a pickup NISSAN D22 samochodem osobowym. 

  Nieprawdą i falszem jest twierdzenie, że administracja celna w województwie  śląskim zatrudnia wylącznie 22 osoby na stanowiskach urzędniczych.  

Urząd Celny w Częstochowie  
 
  Pan Henryk Kłok zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego
inspektora kontroli akcyzowej.
 
Urząd Celny w Katowicach
 
    młodszy inspektor kontroli akcyzowej Jan Nowak
–     młodszy inspektor kontroli akcyzowej Henryk Dobrzański
–     starszy komisarz akcyzowy Roman Pucek
–     starszy komisarz akcyzowy Stanisław Szczech
–     starszy komisarz akcyzowy Jarosław Trzaskalski
–     starszy komisarz akcyzowy Andrzej Wyrtki
–     komisarz akcyzowy Izabella Loska
 
Urząd Celny w Bielsku-Bialej
 
              - inspektor kontroli akcyzowej Bogumiła Morcinek Szmidt,
- młodszy inspektor kontroli akcyzowej Katarzyna Biczak,
- inspektor kontroli akcyzowej Piotr Grendysa,
- starszy inspektor kontroli akcyzowej Bogdan Więcek,
- komisarz akcyzowy Paulina Waluś,
- komisarz akcyzowy Tomasz Piwowarczyk,
- komisarz akcyzowy Adam Greń.
 
Urząd Celny w Rybniku

L.p.
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko
1
Artur Dzwonek
starszy inspektor akcyzowy
2
Roman Kuczera
starszy inspektor akcyzowy
3
Piotr Kaczorowski
starszy komisarz akcyzowy
4
Marcin Sączek
starszy komisarz akcyzowy
5
Irena Sordyl
starszy komisarz akcyzowy
6
Lidia Świegoda-Pająk
starszy komisarz akcyzowy

Izba Celna w Katowicach:
 
- Adam Koszycki, starszy komisarz akcyzowy
 
Chcesz wiedzieć wiecej ?

U celnków bez zmian:

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/h04UBP-179s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:2725958