Epidemiczni czekiści Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Autor: Paweł Lechowski 5/1/2020 9:37:00 PM Ilość odsłon: 2517 Kategoria: Portal

 Z udzielonej odpowiedzi wynika, że w okresie  od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego dokonał 3364 zajęć rachunków bankowych u podatników.   

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego - ZBIGNIEW CZOP

Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego  - MARTA MŁYNEK

Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego  - ELŻBIETA KACZMAREK

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

ul. Tkacka 3

42-200 Częstochowa

 tel.: 34 378-61-00

FAX: 34 361-95-02

email: sekretariat.2us.czestochowa@mf.gov.pl

 

                                                                                            Portal internetowy

                                                                                             „PSUS.INFO”

                                                                                            ul. Srednia 11

                                                                                           42-221 Częstochowa

                                                                                            nr 574 w rejestrze dzienników

                                                                                             i czasopism 

pawel@lechowski.com.pl

 

 

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej.

 

Niniejszym składam  w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniosek o udzielenie informacji:

1)  w zakresie imion i nazwisk pracowników urzędu pełniących funkcję publiczną oraz   ich stanowisk służbowych na dzień 30.04.2020 r. 

2) wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania danych osobowych konkretnej osoby na dzień 30.04.2020 r.

3) o ilości decyzji o zajęciu konta bankowego podatnika wydanych  w okresie od 1.03.2020 do 30.04 2020 roku.

W orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się, iż osobą pełniącą funkcję publiczną jest niewątpliwie funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego, ale pojęcie to na gruncie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. należy rozumieć znacznie szerzej. Na podstawie tej ustawy osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej. Najpełniejszej wykładni pojęcia "osoba pełniąca funkcje publiczne" dokonał Trybunał Konstytucyjny we wskazanym powyżej wyroku z 20 marca 2006 r., K 17/05. Stwierdził mianowicie, że "sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych zadań w urzędzie, w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji publicznej, a także w innych instytucjach publicznych. Wskazanie czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się do badania, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadania publiczne. Chodzi zatem o podmioty, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej". Tak więc "podejmując próbę wskazania ogólnych cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot sprawuje funkcję publiczną, można bez większego ryzyka błędu uznać, że chodzi o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznych wykluczone są zatem takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny". Przy czym zadania publiczne wykonuje również osoba dysponująca mieniem publicznym. (por. wyroki NSA: z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2450/12, z dnia 7 lipca 2013 r., sygn. akt I OSK 349/13, wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2004 r., II SAB/Ka 144/03, I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, U.d.i.p. Komentarz, WK 2016, t. do art. 5).

W związku z tym w orzecznictwie wskazuje się, iż informacje dotyczące wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne nie podlegają ochronie wynikającej z art. 5 ust. 2 z d. 1 u.d.i.p., opowiadając się za jawnością wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia takich osób (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 383/12, wyrokach WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 204/10, z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 246/11, z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt VIII SAB/Wa 23/11, z dnia 8 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 204/10, wyrok WSA w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Op 18/14). Przemawia z tym również treść art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którym gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi. Wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej oraz kontroli ze strony samych obywateli. Stąd jakakolwiek reglamentacja informacji o działalności podmiotów publicznych w stosunku do tych podmiotów musi być podyktowana racjami znajdującymi swoje uzasadnienie w Konstytucji RP.

Zajęcie konta bankowego jest bronią atomową w stosunku do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Społeczeństwo naszego miasta niewątpliwie będzie zainteresowane wiedzą o urzędnikach skarbowych pełniących funkcję publiczną, którzy wbrew deklaracjom rządu składanym w okresie globalnej epidemii  są zatrudnieni  w organie państwowym stosującym na własną rękę tego typu ekstremalną przemoc skarbową.

 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1468935,koronawirus-w-polsce-egzekucja-administracyjna-czy-moze-sie-toczyc.html

 

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-komornicy-wstrzymuja-egzekucje-ograniczaja-eksmisje-i-licytacje-4361960

 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rzad-wstrzyma-administracyjne-postepowania-egzekucyjne

 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:

 

-       przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres: pawel@lechowski.com.pl

    

 W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926).   Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym.  Przed wskazaniem innego dysponenta dysponent informacji publicznej podejmuje stosowne czynności celem potwierdzenia  możliwości  uzyskania przez  zainteresowanego zapoznania się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie informacji.

   

Odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.                      

    Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

                                                                                                                                                                                  

                                                         Redaktor portalu PSUS.INFO

                                                                  Paweł Lechowski

 

Minął ustawowy termin 14 dni a organ podatkowy nie udzielił odpowiedzi 

1. Potwierdzenie otrzymania wniosku przez Naczelnika Drugiego Urzedu Skarbowego Zbigniewa Czopa.

2. Pierwszy monit do Ministerstwa Finansów w sprawie naruszenia obowiązku udzielenia odpowiedzi na wniosek o oinformacje publiczną przez Naczelnika  Czopa 

3. Potwierdzenie odbioru pierwszego monitu 

 

odpowiedź Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego 

wykaz stanowisk i osób na nich zatrudnionych w Drugim  Urzędzie Skarbowym  w Częstochowi

Nie otrzymałem informacji o wynagrodzeniach na określonych   stanowiskach na dzień 30.04.2020 r. 

 

  Chcesz wiedzieć więcej ?

Mroczne oblicze pandemii w Polsce. Sadyści wykorzystują okazję. 

Lista niekompetentnych urzędników celnych w województwie śląskim  

Historia walki z biurokracją skarbową  za rządów Tuska 

Paparazzi w urzędzie celnym 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:2726014